Εργαζόμαστε σήμερα για αυτά που θα χρειαστείτε αύριο.Η SOFiSTiK Hellas δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στη κατηγορία ανάπτυξης, διάθεσης και υποστήριξης εξειδικευμένου τεχνικού λογισμικού.

Η σειρά προγραμμάτων SOFiSTiK είναι μία από τις δημοφιλέστερες στην Ευρώπη, της γερμανικής εταιρείας SOFiSTiK AG και στηρίζεται στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Παράλληλα, στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί λογισμικό για την εφαρμογή ελληνικών κανονισμών και ευρωκωδίκων σε έργα ωπλισμένου σκυροδέματος και κατασκευαστικού χάλυβα.

Γενικά, τα προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης, διαστασιολόγησης και σχεδίασης έργων πολιτικού μηχανικού σε τομείς όπως: κτιριακά, γεφυροποιία, θεμελιώσεις, γεωτεχνικά, σήραγγες, μεταλλικές κατασκευές και βιομηχανικές κατασκευές.

Τα προϊόντα μας είναι:

SOFiSTiK – λογισμικό για στατική/δυναμική ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών.

SOFiSTiK HELLAS - λογισμικό για ικανοτικό σχεδιασμό κτιριακών έργων σύμφωνα με ΕΑΚ, έλεγχο μελών και διατομών καθώς και διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών με ΕC3.

SOFiCAD – εφαρμογές CAD για κατασκευαστικά σχέδια ωπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών κατασκευών.

Soil Package – εδαφοτεχνικές εφαρμογές.

Είναι δυνατός ο υπολογισμός με στατική ή δυναμική ανάλυση, μη γραμμικός υπολογισμός υλικού (ελαστοπλαστικότητα, ρηγμάτωση) και γεωμετρίας (θεωρία 2ης, 3ης τάξης).

Η διαστασιολόγηση περιλαμβάνει ωπλισμένο, προεντεταμένο σκυρόδεμα και ελέγχους μεταλλικών ή σύμμικτων κατασκευών, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες, γερμανικούς και άλλους διεθνείς κανονισμούς.

Η σειρά εδαφοτεχνικών εφαρμογών περιλαμβάνει επίλυση τοίχων αντιστήριξης, βαρύτητας, πασσαλότοιχων, ευστάθεια πρανών, φραγμάτων, ορυγμάτων, καθιζήσεις, ελαστικό ημίχωρο, υπόγεια ροή.

Τα σχεδιαστικά προγράμματα είναι εφαρμογές σε περιβάλλον AutoCAD και αφορούν την δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων σε εφαρμογές ωπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών κατασκευών.

Εκτύπωση

website designed by Lighthouse