17-06-2013:

 

Η εταιρεία SOFiSTiK Hellas A.E. ζητά να προσλάβει:

Α. Δύο (2) ερευνητές πρωτίστως  πολιτικούς  μηχανικούς και δευτερευόντως  μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς Η/Υ ή φυσικομαθηματικούς  με διδακτορικό τίτλο.  Θα πρέπει να  έχουν γνώσεις και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της αριθμητικής ανάλυσης, της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, της τριδιάστατης μοντελοποίησης κατασκευών, και δυνατότητα προγραμματισμού σε γλώσσα C++ ή άλλη γλώσσα δομημένου προγραμματισμού.  Εναλλακτικά αντί του διδακτορικού μπορούν να  διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Β.  Έναν  (1) προγραμματιστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι  είτε μηχανικοί (πολιτικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί Η/Υ) είτε  φυσικομαθηματικής κατεύθυνσης με γνώσεις  προγραμματισμού λογισμικού διεπιφάνειας (user interface) σε περιβάλλον windows. Επιθυμητές οι γνώσεις και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της αριθμητικής ανάλυσης, της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, της τριδιάστατης μοντελοποίησης κατασκευών.

Η διάρκεια του ερευνητικού έργου είναι 24 μήνες και οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν πλήρως από την εταιρεία μας για αυτό το διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους το αργοτερο μεχρι 28-06-2013 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sofistik.gr με θέμα «ΣΥΝΜΕΤ2013»


Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις»

Εκτύπωση
website designed by Lighthouse